سیستم هزینه یابی مرحله ای در حسابداری صنعتی

هزینه یابی مرحله ای سیستمی است، برای اندازه گیری قیمت تمام شده محصولات مشابهی که تولید آنهادر یک سری عملیات تولیدی یکنواخت به صورت انبوه و پیوسته صورت می گیرد.در هزینه یابی مرحله ای، تاکید اصلی بر روی دایره یا مرکز هزینه می باشد. در هر دایره ای یا مرکز هزینه، عملیات تولیدی مختلفی صورت می گیرد مانند دایره تراشکاری یا مونتاژ. معمولا، یک واحد محصول از دو یا چند دایره یا مرکز هزینه عبور می کند تا به انبار کالای ساخته شده برسد. در هزینه یابی مرحله ای، هزینه های تولید( مواد مستقیم، کارمستقیم و سربار کارخانه) هر دایره به حساب موجودی کالای در جریان ساخت همان دایره منظور می شود وگزارش هزینه تولید برای هر دایره در پایان دوره زمانی معین ( هفتگی یا ماهانه ) تهیه می گردد. نمونه صنایعی که از سیستم هزینه یابی مرحله ای استفاده می کنند عبارتند از صنایع کاغذ، فولاد و شیمیایی.

گزارش هزینه تولید

مراحل تهیه گزارش هزینه تولید

برای تهیه گزارش هزینه تولید باید پنج مرحله کار به شرح زیر صورت گیرد:
1 – تهیه جدول مقدار تولید.
2 – محاسبه مقدار تولید برحسب معادل آحاد تکمیل شده.
3 – خلاصه کردن جمع هزینه ها ی قابل تخصیص که شامل قیمت تمام شده موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره و هزینه های انجام یافته طی دوره (مواد مستقیم، کار مستقیم و سربار کارخانه ) می باشد.

معادل آحاد تکمیل شده

مفهوم معادل اساس هزینه یابی مرحله ای می باشد. آحاد تکمیل شده در اکثر موارد، بر روی کلیه واحد هایی که طی دوره عملیات تولیدی بر روی آنها صورت می گیرد، بدین معنی که بعضی از آنها در پایان دوره تکمیل نشده باقی می مانند. در اینگونه موارد، بخشی از هزینه های تولید باید به واحد، جمع هزینه های تولید را نباید فقط بر روی واحد های تکمیل شده تقسیم نمود. بلکه، واحدهای تکمیل نشده پایان دوره نیز بایستی در محاسبات منظور گردد. بدین منظور باید واحد های در جریان ساخت پایان دوره را بر حسب واحدهای تکمیل شده بیان نمود.
قبل از محاسبه معادل آحاد تکمیل شده، درجه تکمیل موجودی کالای در جریان ساخت باید تعیین گردد.در بعضی از صنایع انجام این کار ایجاد اشکال نمی نماید. اما در صنایعی که امکان تعیین دقیق درجه تکمیل موجودی کالای در جریان ساخت نباشد، آنرا باید بر آورد نمود.

هزینه یابی مرحله ای

سیستم هزینه یابی مرحله ای: نحوه گردش حساب های صنعتی

حسابداری مواد اولیه

در سیستم هزینه یابی مرحله ای مواد اولیه ای که از انبار صادر می شود در حواله انبار باید مشخص گردد که مربوط به کدام مرکز هزینه می باشد.

حسابداری حقوق و دستمزد

در سیستم هزینه یابی مرحله ای احتیاج به تهیه کارت ساعات کارکرد با جزئیاتی که در سیستم هزینه یابی سفارش کارمورد استفاده قرا می گیرد، نمی باشد. بلکه ، در کارت ساعات کارکرد هر کارگر در هر دایره، ساعات کار مفید و قسمت “سایر” (زمان صرف شده جهت آماده سازی و نظافت ماشین آلات و اوقات تلف شده) بطور روزانه تکمیل می گردد. هزینه کار مستقیم هر دایره به حساب موجودی کالای در جریان ساخت همان دایره منظور می شود.

حسابداری سربار کارخانه

سیستم هزینه یابی مرحله ای نیز به روش های هزینه یابی واقعی و نرمال قابل اجرا می باشد. در سیستم هزینه یابی مرحله ای، زمانی استفاده از نرخ از پیش تعیین شده سربار کارخانه ضرورت پیدا می کند که مقدار تولید یا هزینه های سربار کارخانه ماه به ماه بطور قابل ملاحظه ای تغییر نمایند. در صورتیکه مقدار تولید و هزینه های سربار کارخانه ماه به ماه نوسان زیادی نداشته باشند، می توان از هزینه های واقعی سربار کارخانه جهت هزینه یابی محصول استفاده نمود. هزینه های واقعی سربار کارخانه هر دایره به حساب کنترل سربار کارخانه همان دایره منظور می شود.
اگر روش هزینه یابی واقعی باشد، هنگام تهیه گزارش هزینه ابتدا باید هزینه های دوایر خدماتی را به دوایر تولیدی تسهیم و سپس کل سربار هر دایره تولیدی را (بعد از تسهیم) به حساب موجودی کالای در جریان ساخت همان دایره منتقل نمود.

انتقال قیمت تمام شده واحدهای تکمیل شده یک دایره به دایره بعد

در صنایعی که از سیستم هزینه یابی مرحله ای استفاده می کنند، واحد هایی که در یک دایره تکمیل می گردند به دایره بعد منتقل می شوند.قیمت تمام شده واحدهای انتقال یافته بین دوایر براساس محاسبات گزارش هزینه تولید می باشد.

میانگین موزون در هزینه یابی

میانگین موزون و اولین صادره از اولین وارده

در سیستم هزینه یابی مرحله ای در صورت وجود موجودی کالای در جریان ساخت ابتدای دوره، برای تعیین قیمت تمام شده واحدهای تکمیل شده واحدهای در جریان ساخت پایان دوره از دو روش زیر می توان استفاده نمود:
1 – میانگین موزون
2 – اولین صادره از اولین وارده

میانگین موزون

در هزینه یابی میانگین موزون، قیمت تمام شده موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره به عوامل تشکیل دهنده هزینه های تولید تفکیک و یا هزینه های انجام یافته طی دوره جمع می شود تا کل هزینه های مواد مستقیم، کار مستقیم و سربار کارخانه بدست آید. از تقسیم جمع هزینه هر یک از عوامل هزینه های تولید بر معادل آحاد تکمیل شده به روش میانگین موزون، قیمت تمام شده یک واحد بدست می آید. در این روش، قیمت تمام شده واحدهای تکمیل شده از حاصل ضرب قیمت تمام شده یک واحد در واحدهای تکمیل شده بدست می آید.
در روش میانگین موزون، معادل آحاد تکمیل شده مربوط به کل کار انجام یافته تا پایان دوره می باشد که شامل کار انجام یافته در دوره جاری و کار انجام یافته در دوره قبل بر روی موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره می باشد. معادل آحاد تکمیل شده برای هریک از عوامل هزینه های تولید به طور جداگانه محاسبه می شود.

محاسبات مربوط تهیه گزارش هزینه تولید دایره دوم در روش میانگین موزون

در دایره دوم یا هر دایره ای که واحدهای تکمیل شده دایره اول به آن منتقل می شوند، قیمت تمام شده برای مواد مستقیم، کار مستقیم و سربار کارخانه دقیقا مانند دایره اول محاسبه می گردد. واحدهای که از دایره اول به دایره دوم منتقل شده اند دارای هزینه های انتقالی از دایره اول می باشند. در دایره دوم، قیمت تمام شده یک واحد برای هزینه های انتقالی نیز محاسبه می گردد.
در دایره دوم نیز قیمت تمام شده واحد های تکمیل شده از حاصل ضرب قیمت تمام شده یک واحد در واحد های تکمیل شده بدست می آید. قیمت تمام شده موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره مانند دایره اول محاسبه می گردد ودارای هزینه های انتقالی نیز می باشد.
در روش میانگین موزون، معادل آحاد تکمیل شده هزینه های انتقالی از دایره اول مساوی کل واحدهایی است که طی دوره در دایره دوم وجود داشته و مشتمل بر واحدهای در جریان ساخت اول دوره و واحدها ی که طی دوره از دایره اول منتقل شده اند، می باشد. واحدهای انتقالی از دایره اول از لحاظ هزینه انتقالی از دایره اول صد در صد تکمیل می باشند.

اولین صادره از اولین وارده

در هزینه یابی اولین صادره از اولین وارده، قیمت تمام شده واحدهای که از موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره تکمیل می گردند از واحدهای که طی دوره شروع و تکمیل می گردند، تفکیک می شوند. قیمت تمام شده یک واحد از حاصل تقسیم هزینه های انجام یافته در دوره جاری بر معادل آحاد تکمیل شده به روش اولین صادره از اولی وارده بدست می آید.
در این روش، فرض بر این است که ابتدا واحدهای در جریان ساخت اول دوره تکمیل و به دایره بعد یا به انبار متقل می گردند.


افزایش واحد های انتقال یافته از دایره قبل

در بعضی از صنایع اضافه کردن مواد مستقیم در هر دایره ای بعد از دایره اول موجب افزایش واحد های انتقال یافته از دایره قبل نمی گردد.

سیستم هزینه یابی دوگانه

سیستم هزینه یابی که یک شرکت مورد استفاده قرار می دهد به سیستم تولید آن بستگی دارد. به منظور هزینه یابی کلیه محصولات نمی توان صرفا از سیستم هزینه یابی سفارش کار یا مرحله ای استفاده نمود. بلکه، باید ترکیبی از هر دو سیستم هزینه یابی استفاده گردد. هر نوع ترکیبی از این دو سیستم را هزینه یابی دوگانه می نامند که نوع معمول آن سیستم هزینه یابی عملیات می باشد. این سیستم هزینه یابی، در صنایعی که محصولات انها به صورت گروهی تولید شده و اغلب احتیاج به عملیات تولیدی یکسان و اختصاصی دارند، مورد استفاده قرار می گیرد. صنایعی که از این نوع سیستم هزینه یابی استفاده می کنند عبارتند از : صنایع ریسندگی و بافندگی، صنایع کفش و صنایع لباس.
درسیستم هزینه یابی عملیات، هزینه های تبدیل هر دایره به طور جداگانه نگهداری می شوند و متوسط قیمت تمام شده یک واحد هزینه های تبدیل با استفاده از سیستم هزینه یابی مرحلی ای محاسبه می گردد.
در سیستم تولید گوهی محصول از دستور ساخت استفاده می شود که مواد مستقیم لازم و جزئیات عملیات تولیدی را مشخص می کند. دستور های ساخت با هم متفاوت می باشند. زیرا هر گروه محصول دارای مشخصات متفاوت از نظر نوع محصول،مواد مستقیم و عملیات تولیدی انجام یافته می باشند.

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

فهرست