دکتر کیوان بکرانی

دکتر کیوان بکرانی

مدیرعامل شرکت رستایار؛ مشاور مالی و مدیریت و متخصص حسابداری مدیریت
09133296324

سرمایه های انسانی شرکت
مهندس مجتبی بلبلی

مهندس مجتبی بلبلی

مدیر IT

میثم معمار

میثم معمار

مدیر منابع انسانی

مهندس علی اکبر سروی

مهندس علی اکبر سروی

مدیر تضمین کیفیت

مهندس رضا سالمی

مهندس رضا سالمی

مدیر مالی

مهندس مهندس ذکری

مهندس مهندس ذکری

مدیر اجرایی

مهندس مسلم عسکری

مهندس مسلم عسکری

تحلیلگر سیستم

مهندس مهسا بکرانی

مهندس مهسا بکرانی

مدیر سایت و گرافیست

کارشناس فاطمه اسماعیلی

کارشناس فاطمه اسماعیلی

کارشناس حسابداری

مهندس سمیرا بکرانی

مهندس سمیرا بکرانی

کارشناس و پشتیبانی سایت و تبلیغات

فهرست