مشاوره مدیریت مالی در زمینه های:

ارائه راهکار مربوط به حسابداری مالی

ارائه راهکار مربوط به مالیات

معماری سیستم مالی شرکت

برنامه ریزی، پیش بینی و بودجه بندی

تحلیل کارآمدی مالی شرکت ها به صورت بخش به بخش

پروژه های مالی

ارائه گزارش حساب به بانک، مناقصه و مزایدات

ارائه راهکار مربوط به حسابداری مدیریت

ارائه راهکار مربوط به سیستم های مالی

محاسبه و تدوین جریان نقدینگی شرکت و کارخانه ها

تامین منابع مالی

تعریف و محاسبه نسبت های مالی و غیرمالی

بررسی صورت های مالی مطابق با استاندارهای بین المللی

ارائه راهکار مربوط به بودجه بندی

مدیریت سرمایه در گردش

کاهش ریسک های نقدینگی و افزایش بهره وری

تحلیل کارآمدی مالی شرکت ها به صورت عمومی

ارزیابی ضعف یا برتری KPIها

تهیه انواع گزارش های حسابرسی

فرصت را از دست ندهید و محدودیت را به بحران تبدیل نکنید

با شماره موبایل 09228176990 و ایمیل rastayar.ir@gmail.com رستایار در تماس باشید
همراه با مشاوره تلفنی
فهرست