حوزه مدیریت مالی

local_play

مدیریت مالی

مصرف منابع مالی و غیر مالی شرکت ها نیازمند هدفمندی اجرای عملیات سازمان ها است هر آن چه قابل ارزیابی باشد بهبودپذیر است.

مدیریت بودجه

بودجه های عملیاتی و مالی تمام آنچه قرار است در یک سال عملیاتی و مالی سازمان ها رخ دهد را بیان می کند و می توان عملیات انجام شده را در دوره های زمانی با آن تطبیق داد.

wallet_giftcard

سیستم کنترلینگ و بهای تمام شده

جمع آوری اطلاعات هزینه چنانچه کنترل نشده باشند اطلاعات صحیح نیستند.

trending_up

سیستم حسابداری

مجموعه فعالیت ها و فرایندهایی که ثبت، شناسایی، گزارش گیری و تامین نیازهای اطلاعاتی گروه های ذینفع را هموار می سازد.

camera

مدیریت نقدینگی

وجوه از منابع مختلفی حاصل می شوند و عملیات جاری نیز آن ها را مصرف می کنند حال آنکه انجام یا عدم انجام برخی از فعالیت ها حسب درجه بندی آن ها در گرو تصمیمات مدیریت نقدینگی است.

people

مدیریت ریسک

ریسک یعنی عدم اطمینان، چنانچه بتوان تا حد امکان ریسک را کاهش داد مدیران تصمیمات بهتری خواهند گرفت.

phone_iphone

حسابداری مدیریت

صورت های مالی گذشته نگر هستند در حالی که براوردها و بودجه ها و گزارشات خاص مدیران را در اجرای عملیات آتی کمک می کند.

polymer

سیستم حسابداری فروش

نحوه تحصیل منابع حاصله از فروش عملیاتی سازمان ها و نحوه پیشروی اهداف را تعریف می شود.

با شماره موبایل ۰۹۱۳۳۲۹۶۳۲۴ و ایمیل rastayar.ir@gmail.com
 رستایار در تماس باشید

فرصت را از دست ندهید و محدودیت را به بحران تبدیل نکنید
فهرست