حسابداری کنترل هزینه و بودجه بندی

کمک به تجزیه و تحلیل روند بلند مدت کسب و کار

کمک به تجزیه و تحلیل موقعیت کسب و کار

مقایسه هزینه واقعی با بودجه

توانایی تعیین و تایید هزینه ها قبل از پروژه و توانایی کنترل هزینه های پروژه

تحت کنترل درآوردن بودجه کلی برای اجرای ساختار مدیریت هزینه در کسب و کار

پیش بینی هزینه های آینده و درآمدهای مورد انتظار

پیش بینی هزینه های فعلی و هزینه های آینده پروژه

ثبت و تعیین رکورد مشخص از تمام هزینه های پیش بینی شده

کنترل هزینه های پروژه خاص

تعیین و تایید هزینه ها قبل از پروژه و توانایی کنترل هزینه های پروژه

ارزیابی نتایج مالی طرح های آینده

ایجاد فرصت لازم برای اصلاحات مورد لزوم در برنامه های آتی

ایجاد هماهنگی و همکاری بین بخش های مختلف شرکت

کمک در تعیین مسئولیت های سازمانی

تعیین منابع مالی مورد احتیاج جهت اجرای برنامه ها

تعیین معیارها و استانداردهایی برای سنجش کارایی، اثر بخشی و صرفه اقتصادی

کمک در کنترل هزینه

جلوگیری از اتلاف منابع مالی و نیروی انسانی

تهیه گزارش برنامه، زمان بندی و بودجه بندی پروژه

تهیه گزارش مقایسه تفصیلی بین هزینه واقعی و پیش بینی هزینه منابع

تهیه گزارش برآورد بودجه و کسری بودجه برای تکمیل پروژه

فرصت را از دست ندهید و محدودیت را به بحران تبدیل نکنید

با شماره موبایل 09228176990 و ایمیل rastayar.ir@gmail.com رستایار در تماس باشید
همراه با مشاوره تلفنی
فهرست