کیوان بکرانی

کیوان بکرانی

مدیرعامل
سرمایه های سازمانی رستا یار
مجتبی بلبلی مدیریت IT

مجتبی بلبلی

مدیر IT
معمار

میثم معمار

مدیر منابع انسانی
سروی

علی اکبر سروی

مدیر تضمین کیفیت
رضا سالمی

رضا سالمی

مدیر مالی

مهندس ذکری

مدیر اجرایی

مسلم عسکری

تحلیلگر سیستم

فاطمه اسماعیلی

کارشناس حسابداری
مهسا بکرانی

مهسا بکرانی

مدیر سایت و گرافیست
فهرست