حسابداری مالیاتی

ارائه راهکارهای کاربردی مالیاتی

مشاوره معافیت های مالیاتی قانوین

مشاوره حقوقی مالیاتی

وکالت امور مالیاتی

مشاوره جلوگیری از جرائم مالیاتی

مشاوره مالیاتی و مدیریتی به شرکت های جدید

مشاوره تخصصی شعب و شرکت های برون مرزی

تطبیق گزارش های مالیات با برگ تشخیص دارایی

تحریر دفاتر قانونی (کل و روزنامه) طبق آیین نامه تحریر دفاتر

ارائه مشاوره مالیات تکلیفی

تهیه و ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد

تهیه و ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

تهیه و ارسال صورت معاملات فصلی

تنظیم اظهارنامه های مربوط به انحلال شرکت ها

تهیه و تدوین انواع لوایح مالیاتی

مشاوره در رابطه با پرونده های مالیاتی و شرکت در کمیسیون

مشاوره و ارائه راهکر در رابطه با پرونده های مالیاتی

فرصت را از دست ندهید و محدودیت را به بحران تبدیل نکنید

با شماره موبایل 09228176990 و ایمیل rastayar.ir@gmail.com رستایار در تماس باشید
همراه با مشاوره تلفنی
فهرست