عارضه یابی مالی و مالیاتی

عارضه یابی مالی و مالیاتی (TIM) چیست؟

عارضه یابی مالی و مالیاتی ( TIM  مخفف  (Tax and Insuriance Managmaent) به معنی مدیریت مالیات و بیمه در کسب‌و‌کار است در واقع عارضه یابی نوعی عملیات سازمان یافته است که به منظور  بهبود فرآیند اثر بخش در واحدهای حسابداری مستقر در مجموعه های نسبتاً بزرگ پیاده سازی می شود. مبتکر این طرح برای نخستین بار در کشور میثم حاجی محمدی بنیان‌گذار پرشین حساب است. تفاوت اصلی عارضه یابی با فعالیتهایی نظیر حسابرسی داخلی و کنترل داخلی این است که در یک قالب خاص و محدود حرکت نمی کند، یعنی اینکه صرفاً تهیه یک نوع گزارش در قالب انواع فرم های از پیش تعریف شده نیست و گستره آن به تمامی بخش های داخلی و بیرونی همراه با آموزش مجموعه مربوط می شود.

فواید عارضه یابی مالی مالیاتی (TIM)

• کمک به تصمیم گیری مدیریتی با اقداماتی نظیر رفع خطاهای محاسباتی سود، کنترل مراکز هزینه و بهای تمام شده
• پیشگیری از وقوع سوء استفاده از کانال های پولی مانند اختلاس و فرصت مشکوک به آن
• پیشگیری از وقوع اختلالات ارتباطی با دیگر سازمانها و نهادها با اقداماتی مانند همگام سازی قراردادهای فی مابین
• پیشگری از وقوع پولشویی (پول سیاه) عمدی و سهوی در مجموعه ها
• شناسایی و تقویت منابع انسانی با اقدماتی نظیر آموزش های بهنگام حین اجرای عارضه یابی
• کمک به حفظ منافع شرکت و موسسین با اقداماتی نظیر کنترل های به روز سیستم بانکی و خزانه داریfi

عارضه یابی مالی و مالیاتی

نحوه پیاده سازی 

اجرای عارضه یابی مالی مالیاتی (TIM) شامل ۱۳ گام کلیدی است
• گام اول عارضه یابی عمومی
• گام دوم عارضه یابی موجودی نقد
• گام سوم عارضه یابی حقوق و دستمزد
• گام چهارم عارضه یابی درآمد
• گام پنجم عارضه یابی بهای تمام شده
• گام ششم عارضه یابی دارایی ها
• گام هفتم عارضه یابی حسابهای دریافتنی / خزانه
• گام هشتم عارضه یابی پیش پرداخت ها
• گام نهم عارضه یابی حسابهای پرداختنی
• گام دهم عارضه یابی پیش دریافتها
• گام یازدهم عارضه یابی بیمه ای
• گام دوازدهم عارضه یابی سرمایه
گام سیزدهم عارضه یابی جانبی و مکمل

عارضه یابی مالی و مالیاتی

 آشنایی با شش گام کلیدی در اجرای عارضه یابی مالی و مالیاتی

عارضه یابی عمومی

در گام اول «عارضه یابی عمومی» اقدامات زیر در دستور کار قرار دارد:
• آماده سازی سیستم عارضه یابی و بررسی کدینگ حسابها
• بررسی سند افتتاحیه و تطبیق قراردادن با اظهارنامه سال گذشته
• دریافت و بررسی صورتهای مالی حسابرسی شده سال قبل
• بررسی و تجزیه تحلیل اظهارنامه سال قبل و پرونده مالیاتی
• بررسی اساسنامه وموضوع فعالیت شرکت ها
• بررسی قراردادهای رسمی و غیر رسمی منعقده و طراحی جداول کنترل پارامترهای هر قرارداد به تفکیک
• دریافت نام کاربری و رمز عبور مالیات بر ارزش افزوده
• دریافت نام کاربری و رمز عبور صورت معاملات فصلی
• بررسی قراردادهای خدمات مالی گذشته و گزارشات آن
• دریافت اطلاعات کامل ثبت نام کد اقتصادی

عارضه یابی وجوه نقد

در دومین گام عارضه یابی اقدامات زیر پیاده سازی می شود:
• تهیه فهرست بانک های فعال و غیرفعال مرتبط
• بررسی و تهیه فهرست حسابهای درگیر غیر مرتبط با فعالیتهای شرکت
• ثبت گردش بانکها، مطابقت مانده ها و کنترل عدم بستانکاری گردش با کارت بانکها
• کنترل مانده بانک انتقال یافته به سال بعد
• تهیه و تنظیم جدول ریز اسناد پرداختنی و کنترل چکهای پرداختی سال قبل به سال جدید
• تهیه گاربرگ تسهیلات بانکی، ثبت اقساط، بهره متعلقه و وثایق مربوطه
• تهیه چک لیست چکهای پرداختی از دسته چکها طبق سریال
• اخذ صورت پرینت های بانکی و مطابقت با ابتدا و انتهای دوره
• کنترل واریزی های بیش از حد فروش و پیش فروش و حل معادلات نقدی
• تهیه فهرست کلیه شارژ های مربوط به تنخواه گردان و صندوق و دستگاه های پوز واحدها
• بررسی حساب جاری شرکا و بانک

عارضه یابی مکانیزم حقوق و دستمزد

گام سوم را با اقدامات زیر دنبال خواهیم کرد:
• بررسی تهیه و ثبت کاربرگ حقوق ۱۲ ماهه
• بررسی ثبت و کنترل تسویه حساب بیمه کارکنان
• کنترل ارسال لیست های حقوق به تامین اجتماعی و مطابقت آن با دفاتر
• تهیه کاربرگ جهت بررسی عیدی، سنوات، بن، حق مسکن، و مزایای غیر نقدی
• بررسی ماموریت کارکنان و مالیات حقوق کارکنان و مطابقت با آیین نامه ها
• کنترل ارسال لیست های حقوق به دارایی و مطابقت آن با دفاتر
• کنترل کامل بودن مدارک مربوط به حقوق و دستمزد
• کنترل مساعده پرداختی کارکنان
• کنترل پرداختی ها به پرسنل جهت بدهکار نشدن و یا راکد بودن
• کنترل پرداختی های اسفند در فروردین جهت داشتن مانده حساب

 

عارضه یابی مالی و مالیاتی

عارضه یابی درآمد

در گام چهارم اقدامات زیر در دستور کار قرار می گیرد:
• تهیه کاربرگ خلاصه قراردادهای داخلی و خارجی فروش
• بررسی کاربرگ صورت وضعیت ها ، اظهارنامه گمرکی صادرات فاکتور فروش
• مطابقت کاربرگ صورت حسابها با اظهارنامه ارزش افزوده و معاملات فصلی و دفاتر
• تهیه کاربرگ ذخیره بیمه استخراجی در قراردادهای اجرایی
• کنترل گردش حسابهای دریافتنی تجاری مربوطه و کنترل وجوه فروش و درآمد به حساب شرکت
• بررسی مستهلک نمودن حساب پیش دریافت
• بررسی صدور صورت وضعیت ها براساس تاریخ و شماره صدور فاکتور
• صورت وضعیتها و فاکتور فروش ،حواله ورسید انبار وسایر فرمها
• ثبت درصد پیشرفت کار قراردادهای اجرایی ) مانزد دیگران و دیگران نزد ما
• تکمیل کاربرگ خلاصه اطلاعات مربوط به درآمدهای ثبت شده شامل نام پروژه ،کارفرما،موضوع پروژه، مدت پروژه،
• تمدیدمبلغ قرارداد افزایش درآمد سنوات قبل صورت وضعیت های تایید شده سال جاری، درصد پیشرفت کار

 عارضه یابی بهای تمام شده

گام پنجم عارضه یابی مالی مالیاتی شامل اقدامات زیر می شود:
• بازدید از کارخانجات تولیدی و بررسی روند تولید و بخش های مرتبط
• بازدید سیستم انبار و روند تهیه گزارشات انبار
• دریافت استانداردهای تولید محصولات از واحد مهندسی
• بررسی و کنترل جدول گردش مواد و انبار ها
• کنترل ثبت مراکز هزینه ها در سر فصل حسابهای موازی
• بررسی گزارشات نرم افزارحسابداری که مرتبط با ساختار بهای تمام شده هستند
• بررسی جدول هزینه ها با صورت سود و زیان در اظهار نامه
• بررسی آنالیز واد براساس معیارهای مالیاتی و استاندارد حسابداری
• بررسی موجودی در پایان دوره و دریافت صورتجلسه
• تهیه جدول گردش مقداری_ ریالی مواد
• تهیه جدول گردش مقداری_ ریالی محصول و کالا
• تهیه فهرست مواد و کالاهای امانی
• بررسی و کنترل سربارجذب شده و سربار جذب نشده

عارضه یابی دارایی ها و اموال

در راستای گام ششم اقدامات زیر انجام می شود
• بررسی و تهیه کاربرگ ریز دارایی ها و ثبت آن
• تهیه جدول استهلاک و ثبت آن در سیستم حسابداری
• اطمینان از فروش یا عدم فروش
• اطمینان از اسقاط یا عدم اسقاط شدن
• بررسی بیمه نامه های دارایی های ثابت
• بررسی اسناد هزینه های سرمایه ای بررروی دارایی های ثابت
• کنترل و بررسی برچسب اموال دارایی ها
• بررسی و تهیه تاریخ خرید تجهیزات و دستگاه ها

عارضه یابی مالی و مالیاتی

برای آشنایی کامل با گام های کلیدی در اجرای عارضه یابی مالی و مالیاتی در مقاله بعدی با ما همرا باشید….

Related Posts

6 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

فهرست