ضایعات، واحدهای معیوب و ضایعات مواد اولیه در حسابداری صنعتی

ضایعات

ضایعات به واحدهائی اتلاق می گردد که با استاندارد تولید محصول مطابقت نداشته و از عملیات تولید کنار گذاشته یا به ارزش قراضه فروخته می شوند.

ضایعات عادی

ضایعاتی که انتظار می رود در شرایط عادی و موثر تولید بوجود آیند و قابل کنترل نمی باشند،

ضایعات غیر عادی

ضایعاتی که انتظار نمی رود در شرایط عادی و موثر تولید بوجود آیند و قابل کنترل می باشند، ضایعات غیر عادی نامند. قیمت تمام شده ضایعات غیر عادی به حساب سود و زیان منظور می گردد.

واحد های معیوب

به واحدهایی اتلاق می شود که گرچه با استناندارد تولید مطابقت ندارند اما مانند ضایعات از عملیات تولید کنار گذاشته نمی شوند. بلکه با کار مجدد بر روی واحد های معیوب می توان حداقل استاندارد لازم راتامین و آنها را قابل فروش نمود.
واحد های معیوب عادی
واحدهای معیوبی که انتظار می رود در شرایط عادی و موثر تولید بوجود آیند و قابل کنترل نمی باشند، واحدهای معیوب عادی نامند.

واحدهای معیوب غیر عادی

واحدهای معیوبی که انتظار نمی رود در شرایط عادی و موثر تولید بوجود آیند و قابل کنترل می باشند، واحدهای معیوب غیر عادی نامند. هزینه رفع نواقص واحدهای معیوب غیر عادی به حساب سود و زیان منظور می گردد.

ضایعات مواد اولیه

هر نوع موادی که از تولید باقی مانده و مجدد قابل استفاده نباشد، ضایعات مواد اولیه نامیده می شود، مانند قطعات نامنظم چوب باقی مانده در تولید میز و صندلی.

مواد اولیه هزینه یابی

ضایعات و… در سیستم هزینه یابی سفارش کار

ضایعات عادی

در سیستم هزینه یابی سفارش کار، در مورد نحوه به حساب گرفتن قیمت تمام شده ضایعات عادی دو روش زیر وجود دارد:

1 – تسهیم بین کلیه سفارشات

استفاده از این روش زمانی می تواند مناسب باشد که ضایعات مربوطه به کلیه سفارشات باشد. در این روش، خالص قیمت تمام شده ضایعات عادی(قیمت تمام شده ضایعات عادی منهای ارزش قراضه ) در ابتدای دوره مالی برآورد شده و در بر آورد سربار کارخانه منظور می شود و سپس نرخ از پیش تعیین شده سربار کارخانه محاسبه می گردد. هنگامی که ضایعات اتفاق می افتد، کل قیمت تمام شده ضایعات عادی از حساب موجودی کالای در جریان ساخت به حساب های سربار کارخانه و موجودی ضایعات منتقل می شود. زیرا قبلا به عنوان قسمتی از سربار جذب شده کارخانه به حساب موجودی کالای در جریان ساخت منظور شده است.

2 -جذب سفارشات مشخص

استفاده از این روش زمانی می تواند مناسب باشد که ضایعات مربوط به سفارشات مشخص باشد. در این روش، قیمت تمام شده ضایعات عادی در محاسبه نرخ از پیش تعیین شده سربار کارخانه منظور نمی گردد. زمانی که ضایعات اتفاق می افتد فقط ارزش قراضه ضایعات عادی از حساب موجودی کالای در جریان ساخت به حساب موجودی ضایعات منتقل می شود.

ضایعات غیر عادی

قیمت تمام شده ضایعات غیر عادی از حساب موجودی کالای در جریان ساخت به حساب زیان حاصل از ضایعات غیر عادی منتقل می شود. اگر ضایعات غیر عادی دارای ارزش قراضه نباشد،

واحد های معیوب عادی

در مورد هزینه رفع نواقص واحدهای معیوب به یکی از دوروش زیر عمل می شود:

1 – تسهیم بین کلیه سفارشات

دراین روش، هزینه رفع نواقص واحدهای معیوب عادی در نرخ از پیش تعیین شده سربار کارخانه منظور می گردد. زمانی که هزینه نواقص واحدهای معیوب عادی انجام می شود، حساب سربار کارخانه بدهکار می گردد.

2 – جذب سفارشات مشخص

در روش دوم، هزینه رفع نواقص واحدهای معیوب عادی در نرخ از پیش تعیین شده سربار کارخانه منظور نمی گردد. زمانی که هزینه رفع نواقص واحدهای معیوب عادی انجام می شود، حساب موجودی کالای در جریان ساخت = سفارش مشخصی بدهکار شده و ثبت حسابداری می گردد.
واحدهای معیوب غیر عادی
هزینه های رفع نواقص واحدهای معیوب غیر عادی به حساب زیان حاصل از واحدهای معیوب غیر عادی منظور می گردد.

ضایعات مواد اولیه

در صورتیکه ضایعات مواد اولیه دارای ارزش فروش باشد به یکی از دو روش زیر می توان عمل نمود:

1 – تسهیم بین کلیه سفارشات

در این روش، در ابتدای دوره مالی ارزش فروش ضایعات مواد اولیه برآورد شده و در نرخ از پیش تعیین شده سربار کارخانه منظور می گردد. مبلغ حاصل از فروش ضایعات مواداولیه به بستانکارحساب کنترل سربار کارخانه منظور می شود و ثبت حسابداری می شود.

2 – جذب سفارشات مشخص

در روش دوم، ارزش فروش ضایعات مواد اولیه در نرخ از پیش تعیین شده سربار کارخانه منظور نگردیده وارزش فروش ضایعات مواد اولیه هر سفارش از قیمت تمام شده (مواد مستقیم) همان سفارش کسر می گردد.

هزینه یابی سفارش کار

ضایعات و… در سیستم هزینه یابی مرحله ای


ضایعات عادی و ضایعات غیر عادی

در سیستم هزینه یابی مرحله ای، واحدهای ضایع شده کلیه هزینه های تولید را تا قسمت بازرسی محصول جذب می کنند. درجه تکمیل واحدهای ضایع شده بستگی به محل بازرسی محصول دارد. در محاسبات مربوط به معادل آحاد تکمیل شده، ضایعات عادی و ضایعات غیر عادی با توجه به درجه تکمیل آنها در نظر گرفته می شوند. بطور کلی، قیمت تمام شده ضایعات عادی بین کلیه واحدهایی تسهیم می گردد که از قسمت بازرسی محصول بطور سالم عبور کرده باشند.

اگر در یک دایره تولیدی دو قسمت بازرسی محصول وجود داشته باشد، قیمت تمام شده ضایعات عادی مشخص شده در دو قسمت بازرسی اول بر روی کلیه واحدهایی که از قسمت بازرسی اول بطور سالم عبور کرده اند، تسهیم می گردد که می تواند شامل واحدهای در جریان ساخت پایان دوره (اگر از قسمت بازرسی اول عبور کرده باشند)، واحدهای تکمیل شده و ضایعات عادی و ضایعات غیر عادی مشخص شده در بازرسی دوم باشد.
واحدهای معیوب عادی و واحدهای معیوب غیر عادی
هزینه رفع نواقص واحدهای معیوب عادی، مانندضایعات عادی، بین واحدهایی تسهیم می گردد که از نقطه بازرسی محصول عبور کرده باشند. هزینه رفع نواقص واحدهای معیوب عادی به حساب سود و زیان منظور می گردد.
در صورتیکه واحدهای معیوب وجود نداشته باشد، کل واحدهایی که طی دوره در قسمت بازرسی واحدهای معیوب امکان بازرسی آنها وجود دارد شامل موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره و واحدهای که طی دوره اقدام به تولید آنها شده می باشد. واحدهای که طی دوره مورد بازرسی قرار نگرفته اند از کل واحدهای که امکان بازرسی آنها وجود دارد کسر می شود تا واحدهای که طی دوره مورد بازرسی قرار گرفته اند، مشخص گردد. واحدهی که طی دوره مورد بازرسی قرار نگرفته اند شامل دو گروه به شرح زیر می باشد:
1 – موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره (در صورتی که در دوره قبل مورد بازرسی قرار نگرفته باشد).
2 – موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره ( در صورتی که در دوره جاری مورد بازرسی قرار نگرفته باشد).

رفع نواقص واحدهای معیوب در دایره دیگر

در بسیاری از صنایع ممکن است واحدهای معیوب از دایره ای که تولید شده اند به دایره دیگری جهت رفع نواقص منتقل شوند. در چنین شرایطی، حسابداری واحدهای معیوب ساده تر از روشی است که قبلا توضیح داده شد. برای اینکه، هزینه های رفع نواقص واحدهای معیوب و تعداد واحدهای معیوب منتقل شده به دایره رفع نواقص واحدهای معیوب مشخص می باشد. در این حالت نیز باید واحدهای معیوب عادی و واحدهای معیوب غیر عادی مشخص گردد و میانگین هزینه رفع نواقص واحدهای معیوب محاسبه گردد. هزینه رفع نواقص واحدهای معیوب غیر عادی به حساب سود و زیان منتقل می گردد و هزینه رفع نواقص واحدهای معیوب عادی بین واحدهای تکمیل شده و موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره تسهیم می گردد (در صورتی که موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره از نقطه بازرسی عبور کرده باشد.

فروش ضایعات

درصورتی که ضایعات دارای ارزش فروش باشند، در گزارش هزینه تولید، جمع ارزش فروش کلیه ضایعات از جمع هزینه ها (قیمت تمام شده موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره به اضافه هزینه های تولیدی انجام یافته طی دوره) کسر می گردد و در قسمت نحوه تخصیص هزینه ها نیز ارزش فروش ضایعات عادی و غیر عادی به ترتیب از قیمت تمام شده ضایعات عادی و غیر عادی کسر می گردد.

 

,

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

فهرست