حسابداری صنعتی و طبقه بندی هزینه ها

حسابداری صنعتی شامل حسابداری مدیریت و آن بخش از حسابداری مالی است که مربوط به هزینه یابی محصول می شود. هزینه یابی محصول، اطلاعات مورد نیاز برای تهیه ترازنامه و صورت سود و زیان را در مورد قیمت تمام شده موجودی ها و قیمت تمام شده کالاهای فروش رفته فراهم می آورد.
حسابداری مدیریت شامل جمع آوری، طبقه بندی ، تلخیص، تجزیه و تحلیل و گزارش اطلاعاتی می باشد که مدیریت را در برنامه ریزی، کنترل و ارزیابی عملیات شرکت یاری نماید.

برنامه ریزی و کنترل

برنامه ریزی فرایند تعیین اهداف، تعیین منابع مورد نیاز و تصمیم گیری در مورد بهترین روش استفاده از آنها جهت دستیابی به اهداف می باشد. در مراحل برنامه ریزی، حسابداری صنعتی می تواند با تهیه بودجه عملیاتی و بودجه مالی به مدیریت کمک نماید. همچنین، اطلاعات حسابداری صنعتی در تصمیمات مربوط به ساخت یا خرید، تعیین قیمت فروش محصولات و بودجه بندی سرمایه ای مورد استفاده قرار می گیرد. در برنامه ریزی و بررسی چند راه حل، مدیریت از گزارشات حسابداری صنعتی جهت انتخاب بهترین راه حل برای دستیابی به اهداف شرکت استفاده می کند.
کنترل فعالیت های مداومی است که به منظور اطمینان از دستیابی به اهداف شرکت توسط مدیریت صورت می گیرد. فعالیت های برنامه ریزی مربوط به آینده و فعالیت های کنترل مربوط به زمان حال می شود. برای کنترل عملیات،باید به طورمستمر نتایج واقعی با نتایج برنامه ریزی شده مقایسه گردند.
بودجه نشانگر استاندارد اجرای کار می باشد. همچنین، با مقایسه، آن با نتایج واقعی می توان در مورد میزان دستیابی به اهداف و کارائی عملیات قضاوت نمود.

حسابداری صنعتی

عوامل تشکیل دهنده هزینه های تولید یا قیمت تمام شده محصول

عوامل تشکیل دهنده هزینه های تولید عبارتست از: مواد مستقیم، کار مستقیم و سربار کارخانه.

مواد مستقیم

هر نوع موادی که جزء قابل شناسایی محصول تکمیل شده را تشکیل می دهد، مواد مستقیم نامند که ممکن است به شکل موادخام مانند، نیشکر در تولید قند یا قسمتهای ساخته و خریداری شده مانند موتر و گیربکس در مونتاژ اتومبیل باشد. .
برای تولید بسیاری از محصولات، موادمستقیم قسمت عمده هزینه های تولید را تشکیل می دهد. ضمنا، اگرچه بعضی از مواد مصرفی در تولید محصول جزء متشکله آن می باشد ولی به علت جزئی بودن هزینه آن نسبت به کل هزینه ها ی تولید جزو مواد غیر مستقیم طبقه بندی می گردند مانند، چسب در تولید صندلی.

موادغیر مستقیم

کلیه موادی که جزو موادمستقیم نبوده و در تولید محصول بکار برده می شود، موادغیر مستقیم نامند، مانند نخ در تولید لباس، موادپاک کننده ماشین آلات و ابزار کوچک. هزینه مواد غیر مستقیم جزو هزینه های سربار کارخانه طبقه بندی می گردد.

کار مستقیم

کار مستقیم کاری است که مستقیما موادمستقیم را به محصول تکمیل شده تبدیل می نماید. هزینه حقوق کارگرانی که این کار را انجام می دهند، هزینه کار مستقیم می باشد، مانند هزینه حقوق کارگرانی که چوب را بریده و با استفاده از چسب و میخ صندلی را تولید می کنند.

کار غیر مستقیم

کارغیر مستقیم کاری است که مستقیما موجب تبدیل مواد مستقیم به محصول تکمیل شده نمی گردد ولی برای دایر بودن کارخانه ضروری است، مانند کار سرپرستاران تولید، کارگران تعمیرات و کارکنان انبار. هزینه کار غیر مستقیم جزو هزینه های سربار کارخانه طبق بندی می گردد.

سربار کارخانه

کلیه هزینه های تولید به غیر از هزینه مواد مستقیم و هزینه کار مستقیم جزو هزینه های سربار کارخانه طبقه بندی شده و همچنان که قبلا توضیح داده شد، هزینه مواد غیر مستقیم و هزینه کار غیر مستقیم جزو هزینه های سربارکارخانه می باشند.
در صورتیکه اضافه کاری بطور تصادفی در برنامه ریزی سفارشات بوجود آید، حق اضافه کاری به حساب سربار کارخانه(کار غیر مستقیم) منظور می شود. اگر اضافه کاری مربوط به یک سفارش خاص باشد، حق اضافه کاری به حساب همان سفارش منظور می گردد.
اوقات تلف شده زمانی بوجود می آید که کارکران هیچ کاری نداشته باشند که انجام دهند ولی پرداخت برای اوقات تلف شده به آنها صورت می گیرد. اوقات تلف شده در اثر خراب بودن ماشین آلات، کمبود مواد اولیه و برنامه ریزی غلط تولید بوجود می آید. هزینه اوقات تلف شده عادی (که اصولا غیر قابل اجتناب است) به حساب سربار کارخانه منظور می شود. ولی هزینه تلف شده ای که در اثر غفلت و عدم کارائی بوجود آید، به حساب زیان حاصل از اوقات تلف شده منظور می شود.

هزینه یابی

هزینه های دوره

هزینه هایی هستند که در هر دوره ای که انجام می شوند، در همان دوره به حساب سود و زیان منظور می گردند، مانند هزینه های اداری و فروش و هزینه های تحقیق و توسعه. هزینه های دوره جزو قیمت تمام شده محصول منظور نمی گردد.

بهای اولیه و بهای تبدیل

بهای اولیه مستقیما مربوط به تولید بوده وشامل هزینه ها ی اولیه مواد مستقیم و کار مستقیم می باشد. بهای تبدیل یا هزینه های تبدیل مربوط به هزینه هایی می شود که مواد مستقیم را به محصول تکمیل شده تبدیل می نماید که شامل هزینه کار مستقیم و هزینه های سربار کارخانه می شود.

نحوه رفتار هزینه ها

هزینه ها با تغییر مقدارتولید تغییر پیدا می کنند. داشتن اطلاعات در مورد نحوه رفتار هزینه تقریبا در کلیه جنبه های هزینه یابی محصول، ارزیابی عملکرد وتصمیم گیریهای مدیرت مهم است.
هزینه ها در ارتباط با مقدار تولید یا سطح فعالیت به صورت متغیر و ثابت و نیمه متغیر طبقه بندی می گردند.
نحوه رفتار هزینه ها فقط در “دامنه مربوط فعالیت” هر شرکت کاربرد پیدا می کند. دامنه مربوط فعالیت، دامنه ای از فعالیت است که در آن دامنه جمع هزینه های ثابت و هزینه متغیر هر واحد ثابت بماند.

هزینه های متغیر

کل هزینه های متغیر به نسبت مستقیم با مقدارتولید با سطح فعالیت تغییر می کند. در صورتیکه هزینه های متغیر برای هر واحد محصول ثابت می باشند.

هزینه های ثابت

کل هزینه های ثابت در دامنه مربوط فعالیت، ثابت می باشند. در صورتیکه، هزینه ثابت برای هر واحد محصول با سطح فعالیت تغییر می کند. اگر سطح فعالیت بیشتر از دامنه مربوط فعالیت باشد، هزینه های ثابت تغییرپیدا می کند.مدیریت بالای شرکت ها کنترل حجم تولید را دارند، بنابراین، مسئولیت هزینه های ثابت را عهده دار خواهند بود.

هزینه های نیمه متغیر

هزینه های نیمه متغیر دارای هر دو خصوصیت هزینه های ثابت و متغیر می باسند.ولی به منظور برنامه ریزی و کنترل باید به اقلام ثابت و متغیرتفکیک گردند. جزء ثابت هزینه های نیمه متغیر، هزینه برای در اختیار داشتن یک نوع سرویس در عملیات می باشد و جزء متغیر هزینه های نیمه متغیر، هزینه ای است که در اثر استفاده از آن سرویس بوجود می آید.

دوایر تولیدی

دوایری هستند که مستقیما در تولید محصول دخالت داشته و عملیات تولیدی در آنجا صورت می گیرد.

دوایر خدماتی

دوایری هستند که بطور مستقیم در تولید محصول دخالت نداشته ولی خدمات به سایر دوایر ارائه می دهند. نظر به اینکه، دوایر تولیدی از سرویس دوایر خدماتی استفاده می کنند، هزینه های دوایر خدماتی به دوایر تولیدی تسهیم می گردد.

مرکز هزینه

مرکز هزینه،قسمتی از یک واحد تجاری می باشد که در آنجا برای خدمات یا تولید محصول، هزینه هایی صورت می گیرد. مدیر هرمرکز هزینه مسئول هزینه های انجام یافته در قسمت خود می باشد.
معمولا، مراکز هزینه همان دوایر می باشند، هر چند یک دایره ممکن است دارای چند مرکز هزینه باشد.

انواع موجودی ها در شرکت های تولیدی

شرکت های تولیدی دارای سه نوع موجودی بشرح زیر می باشند:
1 – موجودی مواد اولیه – قیمت تمام شده موادی است که در تولید مورداستفاده قرارنگرفته و در انبار موجود می باشد.
2 – موجودی کالای در جریان ساخت – قیمت تمام شده کالای تکمیل نشده است که شامل موادمستقیم، کارمستقیم و سربار کارخانه می باشد.
3 – موجودی کالای ساخته شده – قیمت تمام شده کالاهای تکمیل شده است که در انبار موجودمی باشد که شامل مواد مستقیم، کارمستقیم و سربارکارخانه می باشد.

,

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

فهرست