بودجه جامع (عملیاتی و مالی)

بودجه جامع

محصول نهایی فرآیند برآورد و تهیه بودجه یک واحد تجاری، بودجه جامع است که شامل بودجه های جداگانه هر یک از بخشهای تابعه آن واحد می باشد. ترکیب دقیق و مشخص بودجه جامع تا حدودی به حجم عملیات و نوع فعالیت واحد تجاری بستگی دارد. اما به هر صورت ، این بودجه معرف طرح کلی واحد تجاری در دوره بودجه است.
بودجه جامع به دو یخش اصلی یعنی بودجه عملیاتی وبودجه مالی تقصیم می گردد. بربودجه عملیاتی، اقلام بهای تمام شده ، هزینه های عملیاتی و درآمد های دوره بودجه مورد بررسی قرا می گیرد و در نتیجه، سود خالص عملیات بودجه بندی می شود.بودجه مالی، مشتمل بربودجه بندی وضعیت مالی و سایر بودجه های مورد نیاز مدیریت مالی است. ضمنا، بودجه مالی تا حدود زیادی به بودجه عملیاتی و وضعیت مالی اول دوره بودجه بستگی دارد.

بودجه جامع

بودجه عملیاتی

بودجه عملیاتی مشتمل بر برآوردها و بودجه بندی تولیدی و غیرتولیدی واحد تجاری یا به عبارتی دیگر، اجزای صورت سود و زیان آن است. اجزای مختلف این بودجه ذیلا به تفضیل مورد بحت قرار می گیرد:

بودجه فروش

این بودجه که معمولا در اولین مرحله از فرآیند بودجه تهیه می شود، یکی از مهمترین اجزای بودجه عملیاتی است زیرا بودجه های دیگر تا حدود زیادی به آن وابسته است یا از آن منتج می شود. بودجه های موجودی کالا، تولید، پرسنلی، فروش وبازاریابی، اداری و سایر فعالیتهای عمده تحت تاثیر در آمد مورد انتظاراز فروش قرار می گیرد.
بودجه فروش معمولا به عوامل گوناگونی مانند وضعیت کلی اقتصادی، تصمیمات قیمت گذاری، واکنشهای رقبای تجاری، وضعیت صنعت، برنامهای بازاریابی و امثالهم بستگی دارد. در تهیه بودجه فروش معمولا از خدمات متخصصین گوناگون نیز به منظور پیش بینی درآمد فروش استفاده می شود. تهیه این بودجه، ابتدا از نمایندگیها یا مدیران فروش کل بدست می آید. سپس، این رقم با توجه به عوامل و متغیرهای ذکر شده بالا مورد تجزیه وتحلیل و تجدید نظر قرار می گیرد. اگر چه بودجه نهای فروش برحسب ریال است اما باید حاوی جزئیات مشروح وکافی در باره ترکیب محصولات و الگوهای فروش نیز باشد تا بتوان بر مبنای آن، تصمیمات لازم را در باره تغییر سطوح موجودیها و مقادیر تولید اتخاذ نمود.

بودجه موجودی کالای آخر دوره

این موجودیها، بخش عمده ای از داراییهای جاری بسیاری از واحدهای تجاری تولیدی را تشکیل می دهد و تصمیم گیری در مورد آن یکی از وظایف مهم مدیریت محسوب می گردد در ارتباط با میزان هریک از موجودیهای اولیه، کالای در جریان ساخت، و کالای ساخته شده باید تصمیمات جداگانه اتخاذ شود.ضمنا، کمیابی مواد اولیه، طرز تلقی مدیرت نسبت به موجودیها، هزینه نگهداری موجودیها، هزینه سفارش وسایر متغیرهای مربوط ، براین گونه تصمیمات اثر می گذارد. در این تصمیم گیریها، بسیاری از تکنیکهای حسابداری مدیریت( که در فصلهای بعد تشریح خواهد شد) مورد استفاده قرار می گیرد، اگر چه در پاره ای موارد، قضاوتهای نظری مدیران نیز موثر است. به هر حال، قبل از آغازتهیه بودجه تولید. لازم است که این تصمیمات گرفته شود.

بودجه تولید

بودجه مقادیرتولید، نقطه شروع فرآیند تهیه بودجه تولید است. بودجه های مواد مستقیم ، دستمزد مستقیم و سربار ساخت بر بودجه مقادیر تولید متکی است مجموع این بودجه ها، بطورکلی بودجه تولید نامیده می شود.
به منظور برآورد بودجه مواد مستقیم، مدیران باید سطوح جاری و مورد انتظارموجودیها راهمراه با پیش بینی فروش مورد توجه قراردهند. بودجه ماهانه مواد، منعکس کننده نوسانات دوره ای فروش و مدت مورد نیاز برای تحویل آن ( از زمان سفارش ) می باشد.
بودحه دستمزد مستقیم ، برای طرح ریزی تولید و مدیریت پرسنل مورد نیاز است. در تهیه این بودجه، لازم است که توجه کافی به تخصصها و مهارتهای مورد نیاز برای کسب تولید، مبذول گردد. ضمنا، باید برای تغییر درنیازمندیهای نیروی انسانی که براثرنوسانات دوره ای تولید به وجود می آید،
برنامه ریزی لازم به عمل آید. زیرا اثر نوسانهای تولید بر طرح ریزی نیروی انسانی ( در مقایسه با طرح ریزی مواد و سربا ساخت ) مهمتر است ومسایل ومشکلات بیشتری را ایجاد می کند.
بودجه سربار ساخت، شامل کلیه اقلام بهای تمام شده غیر مستقیم مانند مواد غیر مستقیم، دستمزد غیر مستقیم و اقلام مشابه می باشد. در تهیه این بودجه، تفکیک اقلام ثابت و متغیر سربار ساخت حائز اهمیت است زیرا به این ترتیب می توان برآوردهای قابل اطمینان تری از این اقلام سربار به عمل آورد.

بهای تمام شده کالای فروش رفته بودجه شده

در واحد های تولیدی ، بهای تمام شده کالای فروش رفته معرف بهای تمام شده این کالاها نیز می باشد. در نتیجه ، بهای تمام شده کالای فروش رفته بودجه شده، مستقیما از بودجه تولید بدست می آید. اختلاف بین بودجه بهای تمام شده کالای فروش رفته و بودجه شده تولید نیز مربوط به میزان موجودی کالا در اول و آخردوره بودجه است.

بودجه هزینه های اداری

این بودجه شامل هزینه های غیر تولیدی واحد تجاری است. در پاره ای از موارد.برخی هزینه های ثابت نیز در این بودجه وجود دارد که می توان در صورت لزوم آن را کم یا حذف کرد. این قبیل هزینه های قابل اجتناب که گاهی هزینه های ثابت اختیاری نیز نامیده می شود، شامل اقلامی نطیر تحقیق وتوسعه برنامه های آموزشی کارکنان و بخشی از هزینه های پرسنلی است. هزینه های ثابتی که در طول دوره بودجه غیر قابل اجتناب است.به عنوان هزینه های ثابت تعهد شده شناخته می شود. مثالهایی برای این گونه هزینه ها عبارت است از بهره وامهای رهنی، مالیات و عوارض بر اموال امثالهم. هزینه های اداری، ممکن است شامل برخی از هزینه های پرسنلی، بخشی از هزینه های آب، برق و تلفن، خدمات کامپیوتر و ملزومات باشد.

بودجه هزینه های فروش وبازاریابی

فعا لیتهای فروش وبازاریابی به نحو موثری برمبلغ فروش اثر می گذارد . بنابراین، بودجه های فروش و بازاریابی باید در مراحل اولیه فرآیند بودجه بندی یعنی همزمان با بودجه فروش تهیه می گردد. لازم به توضیح است که همه هزینه های فروش و بازاریابی به نحو مستقیم و تناسب با مبلغ فروش تغییر نمی کند. برخی از این هزینه ها مانند حقوق مدیران بازاریابی، ثابت است و برخی نیز ممکن است گرایشهای متفاوتی داشته باشد. ضمنا هزینه فروش و بازاریابی پاره ای از محصولات زیاد است و گاهی از بهای تمام شده تولید آن نیز بیشتر می شود. در این گونه موارد، تهیه بودجه هزینه های فروش و بازاریابی حائز اهمیت بسیار خواهد بود.

سود خالص بودجه شده

هنگامی که کلیه بودجه های مشروح بالا تهیه گردد، به آسانی می توان سود خالص را بودجه بندی کرد. این رقم کلیدی که معرف هدف واحد تجاری در مورد سود خالص است، بسیاری از فعالیتهای این واحد را در دوره بودجه منعکس می کند.
در پاره ای از موارد، واحد تجاری انتظار ارقام غیرعملیاتی موثر بر سود را نظیر سود یا زیان حاصل از فروش داراییهای غیر جاری دارد که ارقام نیزدر بودجه بندی سود خالص منظور می شود.
اگر چه مالیات بر درآمد بر مبنای سود واقعی محاسبه می شود اما به منظور بدست آوردن سود خالص بعد از مالیات می توان رقم مالیات بر درامد را نیز بر آورد واز سود خالص بودجه شده کسر کرد.

بودجه مابی

بودجه مالی

بودجه عملیاتی واحد های تولیدی – تجاری، خدماتی و غیره انتفاعی تا حدودی متفاوت است. اما بودجه مالی این گونه واحد ها شبیه یکدیگر است. اجزلی مختلف یک بودجه مالی ذیلا تشریح می گردد.

طرحهای تامین مالی

یکی از اجزای بودجه مالی که بر اجزای این بودجه تاثیر با اهمیتی دارد طرحهای تامین مالی است. این طرحها شامل برنامه های واحد تجاری برای انتشار سهام یا اوراق قرضه از یک سوم وباز خرید سهام، باز پرداخت اصل اوراق قرضه یا توزیع سود سهام از سوی دیگر است.

بودجه مخارج سرمایه ای

بودجه بندی سرمایه ای معمولا شامل تهیه اقلام عمده مانند ماشین آلات و تجهیزات است اما در برخی موارد، دیگری نیز در این طبقه بندی منظورمی گردد. مثلا، اجزای یک برنامه بلند مدت آموزش کارکنان را می توان در بوجه بندی سرمایه ای منظور کرد. بودجه بندی مخارج سرمایه ای مستلزم تصمیم گیریهای بسیار حساس است زیرا این مخارج در مقایسه با مخارج عملیاتی نوعا مبالغ بیشتر و آثار دوربردی تری بر هدفهای واحد تجاری ونحوه دستیابی به آن دارد.
پروژه های منظور شده در بودجه مخارج سرمایه ای، معمولا عمر مفیدی بیش از یک دوره مالی دارد. همانند سایر بودجه ها، بودجه مخاج سرمایه ای نیز بر مبنای هدفها و امکانات واحد تجاری ارزیابی می شود. منتها این ارزیابیها به دلیل عمرمفید طولانی پروژه ها ومبالغ نسبتا هنگفت آن نیازمند تجربه وتحلیلهای دقیق و کابرد روشها و تکنیکهای پیشرفته میباشد.

بودجه نقدی

حفظ نقدینگی کافی به منظور پرداخت به موقع تعهدات، یکی از هدفهای اصلی واحد های تجاری است. حتی سازمانهای دولتی نیز ناگزیر از پرداخت به موقع صورت حسابها و تعهدات خود هستند و به نحوی به موضوع نقدینگی اهمیت می دهند. انجام تعهدات نقدی معمولا آسان نیست زیرا سودآوری و نقدینگی الزاما به طور هم جهت حرکت نمی کند. مثلا تعداد زیادی از واحد های تولیدی – تجاری هنگامی که در مرحله سود آوری نسبتا خوبی بوده اند با مشکلات عمده ای از لحاظ نقدینگی مواجه شده اند. و در اینگونه موارد، معمولا حسابهای دریافتنی و موجودیهای در حال افزایش، مشکلات نقدینگی و کمبود وجوه نقد را ایجاد می کند.
یکی از ابزارهای مفید برای اعمال مدیریت بر وجوه نقد، تهیه بودجه نقدی است. ضمن تهیه این بودجه، گردش وجوه نقد به طور کلی در دوره بودجه برآورد می شود. نقطه شروع ای فرآیند معمولا برآورد وجوه نقد حاصل از عملیات است که از اصلاح رقم سود خالص بودجه شده به منظور خارج کردن اقلام غیر نقدی مانند استهلاک، به دست می آید. ضمنا کلیه اقلام نقدی غیر عملیاتی نیز در بودجه نقدی منظور می گردد. نمونه هایی از اینگونه اقلام غیر عملیاتی عبارت است از زمین و تجهیزات، فروش سهام و اوراق قرضه، باز خرید سهام وامثالهم. بودجه بندی سود خالص و گردش وجوه نقد ممکن است در یک دوره مالی اختلاف نسبتا زیادی با یکدیگر داشته باشد. این اختلاف معمولا به علت تغییر در میزان سرمایه در گردش ویا جریان وجوه نقد غیر عملیاتی ایجاد می گردد.
بودجه نقدی سالانه برای اعمال مدیریت بروجوه نقد، بلند مدت واحتمالا غیر مفید محسوب می شود. بودجه های نقدی ماهانه ، هفتگی و حتی روزانه ممکن است برای مقاصد و نیازهای اطلاعاتی مدیران مفیدتر باشد. دوره بودجه نقدی معمولا به نیازمندیهای طرح ریزی، مشکلات ومسایل بالقوه گردش وچوه نقد بستگی دارد.
مدیریت وجوه نقد به منظور ایجاد توازنی معقول بین نقدینگی و سودآوری، اعمال می شود. یعنی، ضمن این که از موجود بودن وجوه نقد برای پرداخت به موقع تعهدات اطمینان حاصل می گردد، از راکد ماندن وجوه نقد و وارد شدن لطمه به سودآوری نیز جلوگیری می شود. بودجه نقدی، کمک موثری برای اعمال مدیریت بروجوه نقد و ایجاد توازن مورد نظر می باشد.

ترازنامه بودجه شده

این بودجه بندی با استفاد از ترازنامه اول دوره بودجه و تغییرات مورد انتظار در مانده حسابها که در بودجه های عملیاتی تامین مالی، مخارج سرمایه ای و نقدی منعکس است، بدست می اید. این فرآیند به گردآوری مانده حسابهای محدود نمی شود. یعنی اگر تجزیه وتحلیل ترازنامه بودجه شده موجب رضایت مدیریت نگردد، ممکن است برنامه های عملیاتی و سایربودجه های مربوط تغییرداده شود. مثلا، اگر موسسات وام دهنده به واحد تجاری، حداقلی برای ” نسبت جاری ” یا ” نسبت بدهیها به حقوق صاحبان سهام” تعیین کرده باشند، تراز نامه بودجه شده باید انعکاسی از رعایت این الزامات باشد. اگر ترازنامه بودجه شده، معرف نسبتهای الزامی مزبور نباشد، لازم است که طرحهای عملیاتی تغییر یابد تا حداقل الزامات در تراز نامه جدید رعایت گردد.

صورت گردش وجوه نقد بودجه شده

این بودجه بندی، آخرین بودجه جامع است که در فرآیند طرح ریزی مالی وسیله ای مفید وکمک موثری به مدیریت محسوب می شود. صورت گردش وجوه نقد معمولا با استفاده از ارقام منعکس در بودجه صورت سود وزیان و تغییرات مانده های ترازنامه های برآوردی در آخر دوره بودجه تهیه می گردد.

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

فهرست