شطرنج مشاوره رستا یار

حرکت های شطرنجی

رقیب ها را کنار بزنید.

با هدف پیش بروید.

حرکت درست داشته باشید.

در سایه ولی با قدرت حرکت کنید.

فقط یک مهره نباشید

به دنبال جایگاه برتر باشید.

دور اندیش، باشید.

افکار رقبا رو پیش بینی کنید.

تجربه ها را از آن خود کنید.

Single Project – Slider
فهرست