دکتر کیوان بکرانی
مدیر عامل

 عضو انجمن حسابدارن خبره ایران (IICA

تلفن تماس: ۰۹۱۳۳۲۹۶۳۲۴

ایمیل:
k.bakrani@rastayar.ir
keyvanbakrani@gmail.com

برای همراهی ما در اینستاگرام بر روی آیکن زیر کلیک کنید.

Instagram
کیوان بکرانی
فهرست