مشاوره تامین مالی در زمینه های:

مطالعات ساختار سرمایه شرکت ها

انجام تخصصی فعالیت های آماری و پژوهشی

طرح های توسعه پروژه های از طریق موسسات مالی داخلی

مطالعه ساختار مالی پروژه های سرمایه گذاری

تامین مالی از منابع داخلی برای واحد تجاری

مشاوره بهینه سازی ساختار سرمایه شرکت ها

تهیه گزارشات امکان سنجی سرمایه گذاری

تجزیه و تحلیل آماری

تامین مالی از منابع خارجی برای واحد تجاری

طرح های توسعه پروژه ها از طریق موسسات مالی خارجی

بررسی امکان سنجی طرح های سرمایه گذاری

طراحی ساختار مالی پروژه های سرمایه گذاری

تامین مالی پروژه ها و مشارکت عمومی و خصوصی

طرح های توسعه پروژه ها از طریق منابع بانکی

فرصت را از دست ندهید و محدودیت را به بحران تبدیل نکنید

با شماره موبایل 09228176990 و ایمیل rastayar.ir@gmail.com رستایار در تماس باشید
همراه با مشاوره تلفنی
فهرست