حسابرسی داخلی

اجرای نظام راهبری شرکتی

اجرای کنترل های داخلی

اجرای قوانین موضوعه کشور

فرایندسازی عملیات و فعالیت ها

بهبود فرایند نظارت در سازمان با سیستم کنترلی کارآمد

حفاظت از دارایی های سازمانی

شناسایی هدر رفت منابع مالی

بررسی صداقت گزارش های مالی شرکت

شناسایی فعالیت های فاقد ارزش افزوده

فرصت را از دست ندهید و محدودیت را به بحران تبدیل نکنید

با شماره موبایل 09228176990 و ایمیل rastayar.ir@gmail.com رستایار در تماس باشید
همراه با مشاوره تلفنی
فهرست