خدمات حسابداری پیمانکاری

بررسی قراردادهای پیمان از نظر شرایط عمومی و خصوصی

تهیه صورت وضعیت های انجام کار

تهیه صورت پرداخت و انجام کسورات قانونی قراردادها

تهیه انواع زارشات مربوط به آخری وضعیت قرارداد

تهیه گزارش پیشرفت کار و تجمع مخارج انجام شده

انجام امور حسابداری پیمانکاری

فرصت را از دست ندهید و محدودیت را به بحران تبدیل نکنید

با شماره موبایل 09228176990 و ایمیل rastayar.ir@gmail.com رستایار در تماس باشید
همراه با مشاوره تلفنی
فهرست