حسابداری خزانه داری

اخذ و ثبت چک و سفته از طرف‌های داخلی و خارجی شرکت

ثبت اسناد دریافتنی و پرداختنی

نگهداری چکهای برگشتی تا زمان استرداد

صادر نمودن چک‌های پرداختنی با امضای صاحبان قانونی امضا در شرکت

تامین منابع مالی در زمان لازم

تنظیم زمان پرداخت چک وانجام تعهدات شرکت

پرداخت حقوق کارکنان

حفاظت از اسناد و تهیه backup

ارائه گزارشات قانونی ضروری به مدیران

کنترل چک‌های پرداختنی شرکت

کنترل حسابهای بانکی و رفع مغایرت آنها با خزانه داری

کنترل حساب تنخواه گردان و گزارش هزینه‌ها به مدیریت

هماهنگی با سایر بخشهای شرکت برای انجام عملیات خزانه داری

عدم افشای اطلاعات خزانه

ارائه یک نسخه از تمام اسناد خود به بخش حسابداری

فرصت را از دست ندهید و محدودیت را به بحران تبدیل نکنید

با شماره موبایل 09228176990 و ایمیل rastayar.ir@gmail.com رستایار در تماس باشید
همراه با مشاوره تلفنی
فهرست