آموزش حسابداری

ویژه مدیران مالی

ویژه مدیران غیر مالی

ویژه پرسنل برای انجام امور حسابداری

آموزش تهیه اظهارنامه عملکرد و ارزش افزوده

آموزش تهیه و ارسال صورت معاملات فصلی ماده 169 ق م م

متن سربرگ خود را وارد کنید.

متن سربرگ خود را وارد کنید.

متن سربرگ خود را وارد کنید.

فرصت را از دست ندهید و محدودیت را به بحران تبدیل نکنید

با شماره موبایل 09228176990 و ایمیل rastayar.ir@gmail.com رستایار در تماس باشید
همراه با مشاوره تلفنی
فهرست